مقدمه

   فصل اول

فصل دوم فصول دوم ، سوم و چهارم

 فصل پنجم

 فصل ششم

 فصل هفتم

 پیوست


برچسب‌ها: علوم زیستی
+ نوشته شده توسط نادر شکفته در شنبه ۱۵ تیر۱۳۹۲ و ساعت ۲۰:۱۵ بعد از ظهر |


برچسب‌ها: تغییرات علوم زیستی و بهداشت
+ نوشته شده توسط نادر شکفته در جمعه ۷ تیر۱۳۹۲ و ساعت ۰:۰ قبل از ظهر |
علوم زیستی و بهداشت خرداد 92
+ نوشته شده توسط نادر شکفته در پنجشنبه ۶ تیر۱۳۹۲ و ساعت ۱۶:۴۳ بعد از ظهر |

فصل دوم ، سوم و چهارم

فصل پنجم

 فصل ششم

فصل هفتم

پیوست


برچسب‌ها: علوم زیستی
+ نوشته شده توسط نادر شکفته در سه شنبه ۱۰ مرداد۱۳۹۱ و ساعت ۱۹:۳۱ بعد از ظهر |

كتاب علوم زيستي چاپ سال 1391،  تغيير كرده است .خلاصه اين تغييرات شامل اين موارد است :

 · فصل اول (نگرش علمي) : مراحل روش علمي تغيير كلي وشاخه هاي مهم زيست شناسي تكميل شده است .

· فصل دوم ( سلول) : همه فصل حذف شده است به جز موضوع  ميتوز وسرطان :ميتوز به فصل توليد مثل ووراثت قبل از تقسيم ميوز و سرطان به فصل 7 جديد با عنوان سلامتي وبيماري منتقل شده وپرسش وتحقيق ص 18و19 حذف شده است.

· فصل پنجم( تغذيه) : تغيير كلي كرده است  :موضوعاتي مثل فيبر گياهي ؛چربي خوب وبد (بيشتر بدانيد ) ؛فعاليت سيب يا چيپس؛تغذيه سالم؛وزن مناسب به آن اضافه شده است .

· فصل (هفتم )بوم شناسي :  ازكتاب چاپ  90 :شكل باكتري ها وقارچ ها عامل پوسيدگي اند ؛تهيه كود گياهي تا اهميت پوسيدگي؛ نگهداري غذا ؛ از فعاليت ها ي ص 71و72 ،شماره5  ؛روش هاي سترون كردن شير؛ص 82پاراگراف دوم از در هر اكوسيستم تا آخر پاراگراف؛ص 84 ازفعاليت ها شماره 1؛

          ص 93پرسش وتحقيق 7و1؛ حذف شده است.

        موضوع هيدروژن منبع انرژي (بيشتر بدانيد )به فصل بوم شناسي، اضافه شده است.

· نام فصل ميكروب ها و... به بيماري وسلامتي تغيير ودراين فصل  موضوع اعتياد وسلامتي اضافه شده است وپيوست ايدز در انتهاي اين فصل قرار گرفته است .

· در فصل هاي ديگر تغييرچنداني وجود ندارد.

گروه زيست شناسي

دفتربرنامه ريزي وتاليف

+ نوشته شده توسط نادر شکفته در سه شنبه ۱۰ مرداد۱۳۹۱ و ساعت ۱۹:۱۰ بعد از ظهر |
نمونه اول  علوم زیستی و بهداشت سال اول خرداد 91

نمونه دوم علوم زیستی و بهداشت سال اول خرداد 91

+ نوشته شده توسط نادر شکفته در یکشنبه ۲۸ خرداد۱۳۹۱ و ساعت ۱۵:۵۵ بعد از ظهر |
علوم زیستی و بهداشت سال اول خرداد ۹۱

زیست شناسی و آزمایشگاه (1) سال دوم خرداد ۹۱


برچسب‌ها: نمونه سوال
+ نوشته شده توسط نادر شکفته در چهارشنبه ۳ خرداد۱۳۹۱ و ساعت ۱۷:۱ بعد از ظهر |

فصل سوم

فعالیت صفحه ی ۲۰1- چند گیاه گوجه فرنگی را در شرایط مختلف از نظر مقدار C02  هوا ، در آزمایشگاه رویانده ایم و نتایج شدت فتوسنتز آنها را در جدول یادداشت کرده ایم .
الف) نموداری از نتایج بالا را رسم و آن را تفسیر کنید .
برای رسم نمودار، محورعمودی را مقدار اکسیژن آزاد شده و محور افقی را درصد CO2 در نظر می گیریم .نمودار نشان دهنده ی آن است که افزایش غلظت CO2 هوا تا 12/0 درصد موجب افزایش شدت فتوسنتز می شود ولی وقتی غلظت CO2 از این حد بیشتر شود شدت فتوسنتز ثابت می ماند .

ب) اگر درصد CO2 هوا 03/0 ، یعنی به میزان عادی CO2 هوا باشد شدت فتوسنتز چقدر خواهد بود ؟
با توجه به منحنی رسم شده براساس O2 دفع شده ، حدود 25 واحد اختیاری اکسیژن خواهد بود.

ج) هنگام انجام این آزمایش ها، شدت نور یکسان بود . چه اهمیتی دارد ؟
چون تغییر شدت نور نیز در شدت فتوسنتز تاثیر دارد و لذا برای دانستن شدت فتوسنتز بر اساس تغییر غلظت CO2 باید شدت نور را ثابت نگه داریم تا تغییرات شدت نور در اندازه گیری شدت فتوسنتز بر اساس مقدار O2 آزاد شده خللی ایجاد نکند .

د) چگونه می توانیم به محصول گوجه فرنگی هایی که آنها را در گلخانه ها پرورش می دهیم بیافزاییم ؟
با توجه به منحنی افزایش غلظت CO2 تا حدی موجب افزایش شدت فتوسنتز می شود ،بنابراین با سوزاندن شاخه و برگ گیاهان در گلخانه ها می توان غلظت CO2 را در چنین مکان هایی افزایش داد . در اثر این افزایش شدت فتوسنتز در گیاه گوجه فرنگی افزایش می یابد که نتیجه ی آن افزایش محصول است .

2- نمودار شدت فتوسنتز را در یک گیاه در دماهای مختلف نشان می دهد .
الف- حداکثر فتوسنتز در چه دمایی انجام می شود ؟
35 درجه ی سانتی گراد

ب- چرا شدت فتوسنتز در دمای بالاتر از 35 درجه ی سانتی گراد کاهش می یابد ؟
از دمای 5 درجه سانتی گراد تا 35 درجه ی سانتی گراد شدت فتوسنتز افزایش می یابد . ولی وقتی دمای محیط به 40 درجه می رسد شدت فتوسنتز کاهش می یابد در دمای 50 درجه ی سانتی گراد به حداقل می رسد . در دمای بالای 50 درجه ی سانتی گراد در اثر مرگ گیاه فتوسنتز متوقف می شود .

ج- درصد دی اکسیدکربن هواهنگام انجام این آزمایش 03/0درصدبوده است.اگرغلظتCO2هوا 1/0درصد باشد شدت فتوسنتزچگونه خواهدبود؟
افزایش غلظتCO2 تا 1/0درصد موجب افزایش شدت فتوسنتزمی شود.درصورتی که غلظت بالای CO2خطرخفگی رادرگیاه تشدید می کند.

د) چه عوامل دیگری به جزدماوغلظت  CO2می شناسیدکه برفتوسنتزاثرمی گذارد؟
ازعوامل خارجی که برشدت فتوسنتزاثردارندافزایش دماتا35درجه وافزایش غلظت CO2هوا تا14/0درصد وافزایش شدت نوردرنیمه های روزاست که موجب افزایش شدت فتوسنتزمی شوند،ازعوامل درونی ( ساختاری ) که موجب افزایش شدت فتوسنتزمی شوندعبارتنداز:مقدارکلروفیل برگ، تعدادروزنه های برگ، بازبودن دهانه روزنه های برگ ومقدارآنزیم های موجوددرسلول های برگ.

فعالیت صفحه ی ۲۱۱- برگ های بعضی ازگیاهان قرمزاست.آیاچنین گیاهانی فتوسنتزانجام نمی دهند؟چنین گیاهانی انرژی خودراازچه راهی تامین می کنند؟
قرمزبودن برگ گیاهان دلیل برآن نیست که گیاه کلروفیل نداشته باشد،چنین گیاهانی کلروفیل دارند ولی مقدارکلروفیل آنهاکمتراست،لذا شدت فتوسنتزنسبت به گیاهان دیگرکه کلروفیل بیشتری دارندکمتراست وبه همین دلیل رشد این گیاهان به کندی صورت می گیرد.جلبک های قرمزنیزکه در دریازندگی می کنندعلاوه برماده ی رنگی قرمزدارای کلروفیل اند وقادراند عمل فتوسنتزرا انجام دهندچنین گیاهان نیزمانندسایرگیاهان انرژی موردنیازخودرا ازخورشید وبا انجام فتوسنتزبه دست می آورند.

۲- کلروفیل فقط درحضورنورتولیدمی شودبه همین دلیل بخش های زیرزمینی گیاهان کلروفیل ندارند. اماپوسته بعضی ازغده های سیب زمینی سبز رنگ  است. سبزبودن بعضی ازغده های سیب زمینی چه اطلاعاتی درباره محیطی که آنهارا نگهداری کرده اند به مامی دهد؟این غده هامدت ها درمقابل نورقرارگرفته اند وسلولهای زیرپوستی غده سیب زمینی که ژن های سازنده کلروفیل رادارند فعال می شوند ودرمقابل نورکلروفیل تولیدمی کنند وموجب سبزشدن سلول های زیرپوستی غده سیب زمینی می شوند. فعالیت صفحه ی ۲۳الف- چرارشد گیاهانی که برگ های ابلق ( سفیدوسبز) دارندآهسته ترازگیاهان دیگراست؟یکی ازعوامل افزایش دهنده شدت فتوسنتزمقدارکلروفیل موجود دربرگ است.برگ های ابلق کلروفیل کمتری نسبت به سایربرگ هادارند وبه همین دلیل فتوسنتزکمتری دارند ورشد آنها نیزبه همین دلیل کمتراست.ب- چراگیاهان آکواریوم موجب جلوگیری ازمرگ ماهی ها می شوند؟اگرماهی ها گیاه خوارباشند ازاین گیاهان تغذیه می کنند.اگرماهی هاگوشت خوارباشند گیاهان با انجام فتوسنتز،اکسیژن تولیدمی کنند وموجب افزایش غلظت اکسیژن آب می شوند وماهی ها ازاین اکسیژن برای تنفس استفاده می کنند.ج-علت اینکه بسیاری ازبرگ ها نازک هستند اما سطح وسیعتری دارندچیست؟
هرچه وسعت برگ بیشترباشد سطح وسیعتری برای انجام فتوسنتزوجود دارد وهرچه ضخامت برگ کمترباشد گازهای فتوسنتزی بهترمی توانند بامحیط مبادله شوند(طبق قانون انتشارگازها).

فعالیت صفحه ی 31الف- برای نشان دادن فتوسنتزدرگیاهان آبزی دستگاهی رامطابق شکل آماده می کنیم چگونه می توان تغییرات شدت نوررابه شدت فتوسنتزنشان داد؟
نورافکن را ابتدا درفاصله دورتر از دستگاه قرارمی دهیم وتعداد حباب هایی که ازگیاه خارج می شود( مولکول های اکسیژن ) رادرواحد زمان می شماریم سپس نورافکن رابه دستگاه نزدیک می کنیم ودراین حالت نیزتعدادحباب های خارج شده رادرواحدزمان شمارش می کنیم .بامقایسه تعدادحباب هامعلوم می شودهرچه نورافکن به دستگاه نزدیکترمی شود(افزایش شدت نور) تعدادحباب های خارج شده ازگیاه نیزبیشترمی شود.

ب- برای نشان دادن تغییرات دما به شدت فتوسنتز درمورددستگاه مطابق شکل زیرچگونه عمل می کنید؟برای نشان دادن اثردما می توان میزان دمای آب درون دستگاه راکنترل نمود.ابتدا آب سرد با دمای معینی (توسط دماسنج مشخص می شود) درواحدزمان تعدادحباب های خارج شده راشمارش می کنیم.سپس همین آزمایش راباآب نیم گرم وآب گرم انجام می دهیم .باشمارش تعدادحباب هامعلوم می شودهرچه دمای آب بیشترمی شود( تاحدی ) تعدادحباب های خارج شده ازگیاه درواحدزمان افزایش می یابد ودرنتیجه ثابت می شودکه افزایش دماباعث افزایش شدت فتوسنتزمی شود. پاسخ تشریحی به پرسش وتحقیق کتاب درسی صفحه ۲۴1-کدامیک ازاین جانداران تولیدکننده وکدامیک مصرف کننده هستند؟
آدمی ، قارچ ،جلبک ، زنبورعسل
آدمی ، قارچ و زنبور عسل چون فتوسنتز انجام نمی دهند مصرف کننده هستند . اما جلبک ها به علت انجام فتوسنتز تولید کننده هستند .

2-درمولکول کلروفیل عنصرمنیزیوم وجود دارد.یک گیاه سالم را درون مایعی که عنصرمنیزیوم نداشت کاشتیم چندهفته بعد برگ های آن به تدریج زردشد ومقدارنشاسته دربرگ آن کاهش یافت.
الف) علت زردشدن تدریجی برگ هاچیست ؟
ب) چرامقدارنشاسته موجوددربرگ های زردشده کاهش یافت؟
الف) چون درمحیط کشت عنصرمنیزیوم وجودنداشت ازلحظه کاشت دیگرمولکول های کلروفیل درگیاه تشکیل نمی شدوچون ذخیره کلروفیل گیاه دراثرعمل فتوسنتزمصرف می شد گیاه به تدریج کلروفیل خودرا ازدست داد وچون درساختارکلروپلاست علاوه برکلروفیل که رنگیزه سبزرنگی است مواد رنگی دیگری که زرد یا نارنجی هستند نیزوجود دارد واین موادرنگی نیازبه منیزیم ندارند، لذا این مواد تشکیل می شوند ودرنتیجه رنگ برگ ها زردمی شود.ب) عامل اصلی غذاسازی درگیاهان کلروفیل است.اگرکلروفیل نباشد نشاسته درگیاه تشکیل نمی شود وگیاه مجبوراست ذخایرنشاسته خود رابرای تولید انرژی مصرف کند لذا ازمقدارنشاسته موجود دربرگ به علت مصرف شدن کم می شود.

3- تعداد روزنه های سطح زیرین برگ ها بسیاربیشترازسطح بالایی آن است.این ویژگی چه فایده هایی دارد؟
گیاهان درطی روزبه علت بازبودن دهانه روزنه هامقداری ازآب خودرا به صورت بخارازدست می دهند.درگرمای بیشتر،خروج بخارآب شدیدتراست وخطرخشک شدن گیاه راتهدیدمی کند.وجود روزنه ها بیشتردرسطح زیرین برگ که درسایه قراردارد وگرمای کمتری به آن می رسد سبب می شودکه هم گیاه کمترآب دفع کند وهم دراثر فتوسنتز بتواند بیشتر دی اکسیدکربن جذب نماید.

4 - چه ویژ گی هایی برگ رابرای انجام فتوسنتزمناسب می سازد؟ برگ با ساختارخاص خود بهترین ویژ گی ها را برای انجام فتوسنتزفراهم ساخته است این ویژ گی هاعبارتنداز:
الف) وسعت برگ ها زیاد است وامکان مبادله گازها درسطح برگ زیاد است.
ب) ضخامت برگ کم است وگازها طبق قانون انتشارمسافت کوتاه رابا سرعت بیشتری طی می کنند.
ج) مقدارکلروفیل برگ زیاد است واین امرموجب افزایش شدت فتوسنتز می شود.
د) تعداد روزنه های برگ زیاد است وامکان مبادله گازها برای انجام فتوسنتز بیشتر می شود.

5- فتوسنتزکننده های اصلی وعمده کره زمین کدام اند؟چرا؟گیاهان خشکی وجلبک هاعمده ترین فتوسنتزکننده های کره زمین اند.جلبک ها که دردریاها ازسطح آب تاعمق 100متری  زندگی می کنند90درصد محصولات فتوسنتزوگیاهان خشکی که علف زارها وبوته زارها وجنگل های زمین راتشکیل می دهند تنها10درصدمحصولات فتوسنتزرافراهم می سازند لذاجلبک ها ازاین نظربرگیاهان خشکی ارجحیت دارند.ضمناً فتوسنتزکننده ها اکسیژن مورد نیازهمه جانداران کره زمین رافراهم می سازند.6- چراهمه فتوسنتزکنندگان آبزی حداکثرتاعمق 100متری آب می توانند زندگی کنند؟
زیرانورخورشیدحداکثرتاعمق100متری دریا نفوذمی کنند واز100مترپایین ترنوروجودندارد.فتوسنتزکننده ها برای انجام فتوسنتزبه نورنیازدارند.

7- فتوسنتز درکدام بخش های برگ بیشترصورت می گیردچرا؟
میان برگ زیرا تمام سلول های میان برگ دارای کلروفیل اند،رگبرگ ها و روپوست فاقد کلروفیل هستند.

8- یک پژوهشگردریک مزرعه تعدادی گیاه ذرت کاشته بود.اویک روزشروع به نمونه برداری ازاین گیاهان کرد.برای این کارهرچهارساعت یک بارچند گیاه را ازخاک درآورد ومقدارقند موجود دربرگ های آنها را اندازه گرفت. اواین کاررابه مدت یک شبانه روزادامه داد ونتایجی راکه بدست آورددرجدول زیرنشان داد:
الف ) ازاین داده ها نموداری رسم کنید.غلظت قند رادراین نمودارروی محورعمودی نشان دهید.
ب ) درساعت های 2بامداد و10 صبح ، غلظت قندچقدربوده است؟
ج ) درچه ساعتی ازشبانه روزغلظت قندحداکثربوده است؟ فکرمی کنیدعلت چیست؟
د ) فکرمی کنیدچراغلظت قنددر24ساعت متغیربوده است؟
الف ) روی محور عمودی غلظت قند را با واحد 5/0 و روی محور افقی ساعات شبانه روز را با فاصله ی 4 ساعت رسم می کنیم .
ب ) درساعت 10صبح غلظت قند یک گرم ودرساعت2بامدادغلظت قند کمتراز45/0 گرم بوده است.
ج ) ساعت 4 بعدازظهرغلظت قندحداکثر2 گرم بوده است.درساعت4بعدازظهربا بازشدن دهانه روزنه ها به حداکثرمی رسد ودرنتیجه مقادیربیشتری دی اکسیدکربن وارد برگ می شود وگیاه حداکثرفتوسنتزراکه ساخت ترکیبات قندی بیشتراست انجام می دهد.د ) یکی ازعلت های متغیربودن غلظت قنددرطول 24ساعت متغییربودن دهانه روزنه ها درطول روزاست.درشب دهانه روزنه ها بسته است درطول روزدهانه روزنه ها بازمی شود ولی هرچه نوربیشترمی شود دهانه روزنه ها بیشتربازمی شوند درنتیجه شدت فتوسنتزدرطول روزتغییرمی کند ومحصولات آن وازجمله قندهایش ،درطول روز یکسان نیست.


برچسب‌ها: علوم زیستی و بهداشت
+ نوشته شده توسط نادر شکفته در شنبه ۱۲ آذر۱۳۹۰ و ساعت ۲۳:۹ بعد از ظهر |

درنوبت دوم (شهريور ماه) سال‌تحصيلي 1390-1389
لطفا از لینک های زیر دانلود کنید:
http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139006aval/900606_01.pdf
http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139006aval/900606_02.pdf
 

+ نوشته شده توسط نادر شکفته در دوشنبه ۷ شهریور۱۳۹۰ و ساعت ۲۲:۵۷ بعد از ظهر |

غائبين موجه درنوبت دوم (خرداد ماه) سال‌تحصيلي 1390-1389
 لطفا ازلینک زیر دانلود کنید:
http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003aval/A900328_1.pdf

+ نوشته شده توسط نادر شکفته در دوشنبه ۷ شهریور۱۳۹۰ و ساعت ۲۲:۴۹ بعد از ظهر |
از لینکهای زیر دانلود کنید.
http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003aval/900304_1.pdf
http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139003aval/900304_2.pdf

مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش

 

+ نوشته شده توسط نادر شکفته در دوشنبه ۷ شهریور۱۳۹۰ و ساعت ۲۲:۱۳ بعد از ظهر |
به ادامه ی مطلب مراجعه کنید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط نادر شکفته در شنبه ۵ شهریور۱۳۹۰ و ساعت ۲۰:۵ بعد از ظهر |
فصل دوم

فعاليت صفحه 13  
 الف)يك گرم نشاسته را در لوله ازمايش بريزيد و 10 ميلي گرم آب به آن اضافه كنيد.

ب)آن را روی چراغ الكلي يا گاز با احتياط گرم كنيد.

ج)بگذاريد ماده گرم شده كمي سرد شود.
 
د)يك قطره محلول يد دار (مانند لوگول)به آن اضافه كنيد.

 1-چه تغیيری در رنگ نشاسته در آب مشاهده مي كنيد از اين تغيیر چه نتيجه ای مي گيريد؟
  با افزودن لوگول به نشاسته رنگ آبي ايجاد مي شود اين آزمايش نشان مي دهد كه معرف  نشاسته، لوگول  يا يد مي باشد.
2-چگونه مي توانيد به وجود نشاسته در سيب زميني پي برد؟
  با افزودن  لوگول که اگر آبي شود معرف وجود نشاسته است. 
3- آيا در سيب درختي  نيز نشاسته وجود دارد؟
  مقدار نشاسته سیب درختی از سيب زميني معمولي كمتراست.

فعاليت صفحه 16
۱- در چه دماهایی واکنش بیشترین و کمترین سرعت را داشته است ؟
  بيشترين سرعت در حدود ۴۵ درجه و كمترين سرعت واكنش در دماهای حدود زير 10 درجه  وبالا
50درجه است.
 2-چرا سرعت واكنش در دمای بالاتر از 45 درجه كاهش مي يابد؟
 چون اين واكنش با كمك آنزيم انجام مي گيرد و آنزيم ها در دمای بالاتر از 45 درجه آسیب می بینند.3- دمای بدن انسان درحالت تب ممکن است به بیش از 40درجه برسد چرااین برای بدن مضر است ؟   چون دمای بالای ۴۰ درجه به ساختار سلولها و همچنین آنزیمها آسیب می رساند . 

پرسش وتحقیق صفحه ی 16   1-جدول زیر را کامل کنید . 

ردیف

مواد درشت

واحد های سازنده

1

سلولز

گلوکز

2

گلیکوژن

گلوکز

3

پروتئین

اسید آمینه

تری گلسیرید

اسید چرب وگلیسیرول

 ۲- به جای علامت های سوال مونوساکارید قرار می گیرد.
 3-با توجه به شکلهای مربوط به سوال 2، توضیح دهید چرا آنزیم ها عمل اختصاصی دارند ؟
  چون روی آنزیم ها جایگاه فعال وجود دارد که این جایگاه  برای یک یا چند ماده مشابه اختصاصی است وهر ماد ه ای نمی تواند در آن محل قرار بگیرد .بنابراین هرآنزیم عمل اختصاصی دارد و ماده واکنش دهنده باید در جایگاه فعال قرار گیرد.
 4-پژوهشگران شیمی وزیست شناسی آب را ماده  ای استثنایی می دانند در باره خواص آب تحقیق کنید ودر کلاس گزارش دهید ؟
بر عهده دانش آموز
 5-بعضی از دانشمندان عقیده دارند که حیات مجموعه فرآیند های است که درون آب صورت می گیرد دراین مورد بحث کنید ؟
علت این امر این است که همه واکنشها ی شیمیایی درون سلول ها، درمحیط داخل آب صورت می گیرد .
 6-چرا ساکارز و نشاسته را در یک گروه از ترکیب های شیمیایی قرار داده اند؟
 چون ترکیب عنصری هر دو تقریبا به هم شبیه است و هر دو از مونو ساکارید به وجود آمده اند .
 7-چراپروتئین ها را ترکیبهای مهمی به حساب می آورند ؟
پروتئینها کارهای مختلفی در بدن انجام می دهند مانند آنزیمها که باعث انجام واکنش های شیمیایی داخل سلولها می شوند . 

+ نوشته شده توسط نادر شکفته در چهارشنبه ۲۶ آبان۱۳۸۹ و ساعت ۲۰:۱ بعد از ظهر |

فصل اول

فعالیت صفحه 2 
۱-
چه مثا لهای دیگری درباره خطاهای بینایی .شنوایی. لامسه وحتی بویایی وچشایی می شناسید؟
بینایی :متقاطع دیدن دوخطموازی در فواصل دور/ کوچک دیدن اجسام دور
شنوایی:گوش انسان صداهای ضعیف راممکن است اشتباه بشنود یا اصلانشنود
لامسه:حس لامسه بعد ازمدتی لمس کردن به حالت عادی در می آید ودیگر حس نمیشود مثلا عدم احساس وجود کفش در پا پس ازمدتی لمس کردن . درک متفاوت دمای بدن یک فرد با لمس کردن بدن وی  توسط دو فرد که دمای بدن متفاوت دارند.
 بویایی: .حس بویایی در مقابل بوی مواد سازش پیدا می کند و پس از مدتی آنرا دیگرحس نمی کند چشایی:مزه غذای بسیار سرد وبسیار گرم حس نمی شود . 
 2- چگونه میتوان باوجود این خطا ها دنیای پیرامون رابه نسبت درست درک کرد ؟
بااستفاده از ابزارها ولوازمی که پس از گذشت  سال ها بشربا کمک علم خود به دست آورده مثلا استفاده از ذره بین یا میکروسکوپ برای دید ن اشیائ ریزواستفاده از دماسنج برای انداز ه گیری دمای بدن.
3 - درپیرامون ما امواج رایویی.تلویزیونی ومخابرات فراوانی در حال عبورند.مادر بدنمان اندامی برای درک آنها نداریم آدمی چگونه این نقص را برطرف کرده است ؟مابا کمک دستگاه های مثل رادیوتلویزیون وتلفن توانسته ایم امواج غیرقابل درک توسط حواسمان را به پدیده های دیگرتبدیل کنیم

فعالیت صفحه 6  
 1-چه
عوا ملی باعث افزایش انبوه  اطلاعات علمی درچند دهه گذشته شده است ؟گسترش شبکه اطلا ع رسانی وهمچنین کشف ابزارها وروش های علمی مختلف نقش مهمی در گسترش اطلاعات علمی داشته است .
 2- آیا شک کردن در اطلاعات علمی لازم است چرا ؟
بله .زیرا با پیشرفت علم وتکنولوژی ممکن است بعضی از نظریه های علمی باطل شود.

 3- آیا محققان همیشه .همه مراحل روش علمی را قدم به فدم می پیمایند ؟
خیر .زیرا کار های یک محقق می تواند اساس کار محققان دیگر قرار گیرد .

 4-مراحل روش علمی رادر ازمایش ردی مشخص کنید ؟
ابتدا سوالی برای وی پیش آمد که این سوال را با دقت برای خود تعریف  کرد . که مهمترین مرحله می باشد . سوال او این بود آیا واقعا ممکن است بدون وجود مگسهای دیگر .مگسی خود به خود از گوشت به وجود آید یا نه ؟ وی باجمع آوری اطلاعات مختلف دست به آزمایش زد او مقداری گوشت را در هوای آزاد گذاشت. چند روزبعد جانوران کرمی شکل درگوشت گندیده پیدا شدند .ردی متوجه شد که از که از پیله هایی که شکل آنها متفاوت بود مگسهای متفاوتی خارج میشود .

 5- آزمایشهای کنترلی در کارهای ردی کدامند ؟
 وی مقداری گوشت را به قطعاتی تقسیم کرد وآنها را درون چند ظرف شیشه ای انداخت.دهانه برخی ظرفهارا باپارچه پوشانده ودهانه برخی ظرفها را بازگذاشت ومشاهده نمود که درظروف سربازنوزاد مگس به وجود آمده ولی درظروف سر بسته هیچ نوزاد مگسی پیدا نشد .

پرسش و تحقيق صفحه 10
  
1-نظریه پیدایش خودبه خودی ماده زنده ازماده غیر زنده پس از انتشار کتاب ردی نیز ازبین نرفت وتا زمان پاستور یعنی تا قرن نوز دهم طرفدارانی .داشت لویی پاستورازاین نظزیه را با آزمایش ها ی خود به طورقطعی باطل کرد درباره این آزمایش ها تحقیق کنید وبه کلاس گزارش دهید ؟ پاستور (پدر علم میکروبشناسی)با آزمایشاتی نظریه خلق الساعه را ردکرد .درزمان پاستور دلیل فاسد شدن ابگوشت موجود درظرف شیشه ای  را توانایی ابگوشت درتولید خود به خودی میکروب میدانستند پاستور درآزمایشي ابتدا هوا را ازصافی پنبه  گذراند و با مشاهده پنبه مزبور در ميكروسكوپ نشان داد كه  هوا پر   از موجودات ذره بيني است و هر گاه پنبه دهانه ظرف ابگوشت  رادردرون ابگوشت استریل شده قراردهند.به سرعت تعداد میکروبها زیادمی شود پاستور درآزمایش دیگرابگوشت رادر یک ارلن که دهانه آن خمیدگی داشت قرار داد و مشاهده نمود که حتی با باز بودن دهانه ارلن ا بگوشت فاسد نمی شود زیرا میکروب درخمیدگی دهانه ارلن رسوب کرده و به ابگوشت نمیرسد وفقط درصورت خم کردن ارلن وتماس ابگوشت با دهانه ارلن میکروبها وارد ابگوشت شده وآن را فاسد می کنند.
 2- آیا می توان پاسخ همه پرسشهای آدمی را با استفاده از روشه علمی به دست آورد چرا؟
 خیر زیرا همه آزمایشها رانمی توان در آزمایشگاه ویا درطبیعت مرحله به مرحله اجام داد .

 3-عدهای عقیده دارند اگر برای گاوهای شیرده موسیقی پخش کنند بیشتر شیر می دهند این فرضیه را چگونه آز مایش میکنند ؟
دو گروه گاوهای مشابه را انتخاب کرده سپس برای یکی از آنها موسیقی پخش می کنیم ودیگری را درمحیطی که موسیقی نباشد قرار می دهیم .سپس در زمان شیر دهی. میزان شیر هر دو گاو را  اندازه  می گیریم اگر افزایش قابل توجهی در شیر دهی گاوی  که برایش  موسیقی پخش شده بود به بوجود آمده بود نتیجه می گیریم که اگر برای  گاوهاي شيرده موسيقي پخش كنند بيشتر شير مي دهند .

 4-هنگامي كه آزمايش انجام مي دهيم بايد همه متغيرها بجز يكي از آنها كه در مورد آزمايش است ثابت وبدون تغيير باشد اين كار چه لزومي دارد؟
  اين كار باعث مي شود تا تغيرات احتمالي بقيه متغيرها اثري بر نتيجه آزمايش نداشته باشد و اثر خالص متغير مورد نظر در نتيجه آزمايش بدست آيد.


با تشکر از وبلاگ زیست شناسی برای همه

+ نوشته شده توسط نادر شکفته در یکشنبه ۹ آبان۱۳۸۹ و ساعت ۲۳:۴۴ بعد از ظهر |
برای مشاهدۀ سوال ادامه مطلب مراجعه کنید .
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط نادر شکفته در دوشنبه ۱۴ دی۱۳۸۸ و ساعت ۲۳:۳۶ بعد از ظهر |
برای دیدن سوالات به ادامه مطلب مراجعه کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط نادر شکفته در یکشنبه ۲۹ دی۱۳۸۷ و ساعت ۱۲:۲۱ بعد از ظهر |